ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook "มูลนิธิแพทย์ชนบท"

เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

.

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลงาน ระดับดีเด่น, ดีมาก เมษายน 2563 (ลิงค์เว็บไซต์)

.

.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คุณนิสา แฝงฤทธิ์ ตัวแทนหน่วยบริการปฐมภูมิและองค์รวม มอบเงินโครงการอาหารดีมีสุข สมทบทุนกับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นจำนวน เงิน 3,300 บาท เพื่อให้งานโภชนาการจัดทำอาหารสำหรับเด็ก ที่ผู้ปกครองประสบปัญหาจากการจ้างงานเนื่องจากภาวะโรคโควิด -19 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงณัฐกฤตา ผลอ้อ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ออกบริการเชิงรุก ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ในโครงการ “อาหารดีมีสุข การดูแลอาหารกาย อาหารใจ อาหารสมองสำหรับเด็ก” พร้อมแจกสมุดนิทาน หนูหนูฟันดี เพื่อเสริมพัฒนาการ สำหรับเด็กที่มารับบริการ ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นพ.วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรพยาบาลน้ำพอง และคณะ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (นักบริบาล ของพ่อ) รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ในการนี้ มีนักบริบาลขออำเภอน้ำพอง จำนวน 5 ท่าน ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ... See MoreSee Less

View on Facebook

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ... See MoreSee Less

View on Facebook

เปิดให้บริการศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-scan โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ... See MoreSee Less

View on Facebook