เอกสารประกอบการทำแผน

ประกาศรับสมัคร

 

.

 

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และโปรแกรม

รพ.ประชารัฐ(รพ.น้ำพอง) จ.ขอนแก่น 043-441-011

ดาวน์โหลดเอกสาร

เผยแพร่แผน

กิจกรรมโรงพยาบาล

เมื่ออวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุม ยกระดับคุณภาพการพยาบาลเพื่อการประเมิน
และรับรองคุณภาพการบริการพยาบาล โดยมีนายแพทย์อุรส สิงห์งาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นประธานในพิธี ซึงได้รับเกียรติจาก ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยออโธปิดิกส์ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการและรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัย R2R โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรในการประชุม
ณ ห้องประชุมสิทธิสินทรัพย์ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตติดตามนิเทศงานรพสต. ในอำเภอน้ำพอง โดยมีนายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชรน้ำพอง โรงพยาบาลน้ำพอง ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลน้ำพอง จัดอบรมการพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาบุคลากร ในการให้บริการด้วยหัวใจ รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นประธานในการกล่าวปิดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้บรรยาย โดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพฯและคณะวิทยากร ... See MoreSee Less

View on Facebook

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลน้ำพอง จัดอบรมการพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาบุคลากร ในการให้บริการด้วยหัวใจ รุ่นที่ 1 โดยมีนายแพทย์อุรส สิงห์งาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้บรรยาย โดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงเทพฯและคณะวิทยากร ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook