รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

#รายการลิงค์เอกสาร
1ขั้นตอนรับเรืองร้องเรียนเปิดเอกสาร
2คำสั่งเปิดเอกสาร
3คู่มือรับเรี่องร้องเรียนทั่วไปเปิดเอกสาร
4คู่มือรับเรี่องร้องเรียนทุจริตเปิดเอกสาร
5ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเปิดเอกสาร
6บันทึกแบบฟอร์มเปิดเอกสาร
7ระบบตอบสนองเรื่องร้องเรียนเปิดเอกสาร
8รายงานผลรับเรื่องร้องเรียน 6 เดือนเปิดเอกสาร