ผู้บริหารหน่วยงาน

# กลุ่มงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายอุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 087-4906664
2 พยาบาล นางสุรีรัตน์ ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 089-9405729
3 บริหารงานทั่วไป นางศิริธร ยอดสะอึ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 089-5707322
4 เทคนิคการแพทย์ นายสันต์ เกตดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 087-8525418
5 ทันตกรรม นางณัฐกฤตา ผลอ้อ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 081-4712350
6 แพทย์ นายคงฤทธิ์ ศรียา นายแพทย์ชำนาญการ 081-6617379
7 เภสัชและคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวสุชาดา วัฏิสุ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 081-3204304
8 แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางภัทรภร ไชยหัด แพทย์แผนไทยชำนาญการ 061-7579555
9 เวชศาสตร์ฟื้นฟู นางกมลทิพย์ จันทร์นาค นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 083-1622740
10 รังสีวิทยา นางรัตนาภรณ์ ภารการ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ 081-9541508
11 ประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางศิริพร เหลืองอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 089-7124509
12 บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางสาวทิพธิญา เฮียงสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 085-8540726
13 โภชนศาสตร์ นายชาติสยาม ยศมีบุญ นักโภชนาการ 095-1687023