ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT) 2563

# รายการ ลิงค์เว็บไซต์
EB1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา [ลิงค์เว็บไซต์]
EB2 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB3 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2563 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB4 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) [ลิงค์เว็บไซต์]
EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ลิงค์เว็บไซต์]
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB8 มาตราการกลไกระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB9 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ลิงค์เว็บไซต์]
EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก [ลิงค์เว็บไซต์]
EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB19 รวมกลุ่มเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส [ลิงค์เว็บไซต์]
EB20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน [ลิงค์เว็บไซต์]
EB22 อบรมสัมมนาความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต [ลิงค์เว็บไซต์]
EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม [ลิงค์เว็บไซต์]
EB24 รายงานติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและแผนจริยธรรม [ลิงค์เว็บไซต์]
EB25 แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ [ลิงค์เว็บไซต์]
EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน [ลิงค์เว็บไซต์]