เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และสร้างสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข และบุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประวัติ

โรงพยาบาลน้ำพอง เปิดบริการครั้งแรกวันที่ 14 ตุลาคม 2514 เป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยมีนายแพทย์ดุษฎี ไตรธรรม เป็น ผู้อำนวยการคนแรก

 • ปี พ.ศ.2518 : เป็นศูนย์การแพทย์อนามัย อำเภอน้ำพอง
 • ปี พ.ศ.2520 : เป็นโรงพยาบาล 10 เตียง : นพ.สุวิทย์ วิจิตรพันธ์ เป็น ผู้อำนวยการ
 • ปี พ.ศ.2527 : เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง : นพ.พิเชษฐ์ ลีละพันธ์เมธา เป็น ผู้อำนวยการ
 • ปี พ.ศ.2538 : เป็นโรงพยาบาล 60 เตียง : นพ.วิชัย อัศวภาคย์ เป็น ผู้อำนวยการ
 • ปี พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาล 60 เตียง : นพ.วิชัย อัศวภาคย์ เป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

พัฒนาบริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ.2532 : นพ.วิชัย อัศวภาคย์ มารับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง
 • พ.ศ.2534 : โครงการอนามัยชุมชน ( การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข อ.น้ำพอง )
 • พ.ศ.2536 : พัฒนาโรงพยาบาลบริการสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบาย 3S
 • พ.ศ.2539
  • นำระบบคอมพิวเตอร์ (LAN : Local Area Network) มาใช้เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
  • ก่อตั้งมูลนิธิน้ำพองพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนำดอกผลมาจัดจ้างแพทย์ เฉพาะทาง 7 สาขา (อายุรศาสตร์,ศัลยศาสตร์,ออร์โธปิดิค,จักษุแพทย์, แพทย์โรคหัวใจ,หอบหืด และนักกายภาพบำบัด) เพื่อบริการแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลน้ำพอง
  • พัฒนาโครงการการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายประชาคมสุขภาพต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุนชน, เครือข่ายสังฆประชาพัฒนาชุมชน,ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพอง, เครือข่ายพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี, กลุ่มเพื่อนน้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นต้น จนได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดโครงการสร้างกำไรให้สุขภาพชุมชน ของมูลนิธิสารณสุขแห่งชาติ ในปี 27 พ.ย. 2545
 • พ.ศ.2540 : พัฒนางานเวชปฏิบัติครอบครัวที่โรงพยาบาลและสถานีอนามัยร่วมกับ สำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2542 : ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบของ กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ.2544 : จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และสตรี(OSCC ) ขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมเพียงแห่งแรกที่ดำเนินการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ เครือข่าย ป้องกันความรุนแรงทั่วประเทศ
 • พ.ศ.2545 : พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพโดยยึดแนวคิดการดูแลสุขภาพ ที่มีความหมายกว้างกว่าการรักษาโรค ให้ความสำคัญกับแนวคิด สุขภาพที่สมบูรณ์ทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณเน้นการ สร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ จน ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านหลักประกันสุขภาพดีเด่น ประเภทการส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง “ พยาบาลชุมชน งานสร้างสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ” โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2547
 • พ.ศ.2547 : พัฒนาโรงพยาบาลวิธีพุทธ เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ( Humanized Health Care )