ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EBIT) 2562

#รายการลิงค์เว็บไซต์
EB1วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา[ลิงค์เว็บไซต์]
EB2มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส[ลิงค์เว็บไซต์]
EB3เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2562[ลิงค์เว็บไซต์]
EB4รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)[ลิงค์เว็บไซต์]
EB5เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม[ลิงค์เว็บไซต์]
EB6ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB7ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ[ลิงค์เว็บไซต์]
EB8มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB9การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB10การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562[ลิงค์เว็บไซต์]
EB11รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ 2561[ลิงค์เว็บไซต์]
EB12รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562[ลิงค์เว็บไซต์]
EB13มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ[ลิงค์เว็บไซต์]
EB14ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก[ลิงค์เว็บไซต์]
EB15ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB16การจัดการเรื่องร้องเรียน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB17มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB18การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส[ลิงค์เว็บไซต์]
EB19รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่[ลิงค์เว็บไซต์]
EB20วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB21มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB22ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน[ลิงค์เว็บไซต์]
EB23แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต[ลิงค์เว็บไซต์]
EB24กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต[ลิงค์เว็บไซต์]
EB25แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ[ลิงค์เว็บไซต์]
EB26ขบวนการให้บริการประชาชน[ลิงค์เว็บไซต์]