ตารางการให้บริการ

ลำดับ บริการ กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดงาน
1 ให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพประจำปี ประชาชนในเขตอำเภอน้ำพองและอำเภอใกล้เคียง ให้บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการทุกวันเวลา 08.00-16.00น. และเวลา 17.00-21.00น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2 คลินิกโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี
3 คลินิกโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
4 คลินิกโรคหืด ผู้ป่วยโรคหืดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันอังคารโดยกำหนดนัดล่วงหน้า
5 คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันพุธโดยกำหนดนัดล่วงหน้า
6 คลินิกวัณโรค ผู้ป่วยโรควัณโรคที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
7 เฉพาะทางโรคไตเรื้อรัง (CKD) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การให้บริการแบบ One Stop Service ทุกวันจันทร์-เสาร์ โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
8 เฉพาะทางสาขาศัลยกรรม ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ 2 ครั้งต่อเดือนในวันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
9 เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูก ผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ ทุกวันจันทร์ 13.00-16.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
10 เฉพาะทางสาขาโรคหัวใจ และคลินิกหัวใจที่ต้องใช้ยา Warfarin ผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการ ทุกวันพฤหัส เวลา 08.00-12.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
11 เฉพาะทางสาขาสูติ-นรีเวช ผู้ป่วยโรคทางสูติ-นรีเวชที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ให้บริการ ทุกวันพฤหัสและหรือวันเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
12 เฉพาะทางสาขาโรคตา (ให้บริการแบบ One Stop Service) ผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และอำเภอใกล้เคียง ทุกวันศุกร์โดยกำหนดนัดล่วงหน้า
13 งานบริการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ ,
หญิงหลังคลอด ,
หญิงวัยเจริญพันธุ์ ,
เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี
วันจันทร์ - ให้บริการฝากครรภ์(รายใหม่)
วันอังคาร - ให้บริการฝากครรภ์(รายเก่า)
วันพุธ - คัดกรองภาวะดาว์ซินโดรม ในหญิงตั้งครรภ์
วันพฤหัสบดี - ให้บริการตรวจหลังคลอด ตรวจมะเร็งปากมดลูก วางแผนครอบครัว
วันศุกร์ - ให้บริการตรวจพัฒนาการเด็กฉีดวัคซีน