วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และสร้างสุขภาพโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข และบุคลากรมีความสุข

พันธกิจ

 1. สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

 1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม
 4. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงินระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ และการมีนวัตกรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ

เป้าประสงค์

 1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
 2. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 3. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยของประชาชน
 4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
 5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวง
 6. สถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 7. ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 9. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
 10. มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
 11. สถานบริการด้านสุขภาพมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม
 12. มีระบบข้อมูล แผนยุทธศาสตร์และประเมินผลยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล
 13. มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน

ค่านิยม MOPH

moph_core_value

อัตลักษณ์โรงพยาบาลน้ำพอง

"ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ใส่ใจบริการ"