ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต

ประกาศเจตนารมย์การต่อต้านการทุจริต

"โรงพยาบาลน้ำพอง ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564