แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2565