แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2565