แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

  • ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เปิดเอกสาร
  • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงาน (Plan Fin) เปิดเอกสาร
  • แผนเงินบำรุง โรงพยาบาลน้ำพอง ประจำปีงบประมาณ 2565 เปิดเอกสาร