หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบ 64 กรกฎาคม – กันยายน 2564 (ชุดที่ 1)