แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2563 (2)