ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)