เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563 รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)

แบบเลขที่ 2406 จำนวน 1,413 ตารางเมตร