เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องจ้างทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)


แบบเลขที่ 2406 จำนวน 2,228 ตารางเมตร