เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม