รายงานสรุปผลการวิเคราะห์รายงานสรุปผลการวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562