ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 หลัง