ขอประวัติคนไข้ทางไปรษณีย์ ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19