เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ จำนวน 1 หลัง