ประกาศโรงพยาบาลน้ำพองเรื่องเผยแพร่การจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยหญิง