ประกาศโรงพยาบาลน้ำพอง เรื่องซื้อเตียงผ่าตัดทางจักษุระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 2 เตียง