ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564