ประกาศเรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564