ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)